Elevhälsa

Skolsköterska

Hej och välkommen till skolsköterskan på Tullinge gymnasium!

Skolsköterskan arbetar med elevhälsans medicinska insatser på Tullinge gymnasium. Kortfattat är uppdraget främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. I Botkyrka kommun arbetar skolsköterskan även efter ett basprogram med erbjudande om hälsobesök i åk 1 på gymnasiet. Innan hälsobesöket får du som elev fylla i en hälsoenkät som vi sedan utgår ifrån i samtalet. Skolsköterskan erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser eller så hänvisas elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov.

Malin Ruuth

SKOLSKÖTERSKA

Extern hjälp och rådgivning:

Vårdcentral
Närmaste vårdcentral är Tullinge vårdcentral. Läs mer på Tullinge vårdcentrals hemsida.

Akutmottagning
Närmaste sjukhus är Karolinska universitetssjukhuset Huddinge växel: 08-58580000

Vårdguiden
Ger tips och råd via internetsidan och telefon 1177

Skolkurator

Välkommen att ta kontakt med skolkurator på Tullinge gymnasium!

Kurator ingår i elevhälsan på Tullinge gymnasium och verkar särskilt för elevernas psykosociala miljö. Detta görs genom insatser på individ-, grupp- och skolnivå. Som elev kan du vända dig till kurator för råd och stöd gällande exempelvis trivsel i skolan, relationer, mående, familj, oro och stress. Om det framgår att en elev behöver mer eller en annan typ av stöd som sträcker sig utöver skolans kompetens och ansvar så ges vidare hjälp med det. Kurator har god kunskap om andra stödinstanser såsom socialtjänst eller barn- och vuxenpsykiatri och kan lotsa dig vidare. Du som förälder är också välkommen att ta kontakt med frågor gällande din ungdom.

Nadja Saleh

kurator

Ornina Tadares

Kurator
endast torsdagar

Petra Kvarmans

KURATOR