Samhälle, religion och historia

Filosofi 1+2, 50+50 poäng
FIOFIO01+02
Cogito ergo sum – Jag tänker, alltså finns jag till (René Descartes)

Filosofi är grekiska för vänskap till visdom och ämnet börjar i antikens Grekland för ca 2500 år sedan. På filosofin diskuterar vi bland annat vad verkligheten består av, vad man kan veta, vad vetenskap är och vad en god handling och ett gott samhälle är. Dessutom ingår logik, språkfilosofi och samtida filosofisk debatt om frågor som miljöfilosofi, artificiell intelligens och feminism. Vi lär oss vad de berömda filosoferna tänkte, men huvudfokus ligger på ditt eget tänkande om dessa frågor. Upptäck din inre filosof!

Målgrupp: alla utom SA22A, SA22B eller EKJUR

Har du frågor om kursen, kontakta Svante Lundeberg
svante.lundeberg@botkyrka.se

Historia 2a, 100 poäng
HISHIS02a
I kursen Historia 2a arbetar du tematiskt med områden kopplade både till vår nutid och det förflutna. Du får fördjupa dig i ungdomshistoria och se hur unga människors livsvillkor sett ut och förändrats, hur jämställdheten vuxit fram och format både oss och samhället, eller se hur lokalhistoria kan bidra till en större förståelse för varför det ser ut som det gör där vi bor. Du får lära dig att hitta spår av historien i vår samtid och samtidigt lära dig att spåra vår samtid i historien.

Målgrupp: alla utom SA22A eller VO22

Har du frågor om kursen, kontakta Martin Svärd
070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se

Kriminologi 1 (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), 100 poäng
HUMKRIM01
Varför begår människor brott? Detta är en fråga som både forskare och vanliga människor har ställt sig under en väldigt lång tid. Beror det på ens genetiska arv? Vilken roll spelar ens uppväxtmiljö? Vilken roll har samhället när det gäller vilka som blir kriminella eller inte? Med hjälp av olika teorier och orsaksförklaringar försöker vi besvara denna fråga. Vi tittar även på kriminalpolitiken – Vad är poängen med straff? Vilken sorts straff är bäst? Är långa fängelsestraff den rätta vägen? Eller kortare fängelsestraff kombinerat med rehabilitering? Eller ett mellanting? Utgångspunkten är vad forskningen visar.

Målgrupp: alla utom SA22A och SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Marcus Roman
marcus.roman@botkyrka.se

Kriminologi 2 (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), 100 poäng
HUMKRIM02
Kursen är en fortsättningskurs på Kriminologin 1 och tar vid där första kursen slutar. Hur kan man förebygga brott genom stadsplanering? Vilken roll spelar (brist på) stadsplanering i möjliggörandet av kriminella aktiviteter?

Under kursen kommer också ett genusperspektiv läggas på kriminaliteten, hur ser manlig och kvinnlig kriminalitet ut? Likheter och skillnader? Vilken roll spelar maskulinitet i de pågående gäng- och nätverkskonflikterna i Sverige?

Hur ser den kriminalpolitik som våra svenska partier för ut? Hur väl överensstämmer den med vad forskningen säger är effektivt?

Det kommer även finns möjlighet till fördjupning i fler teman till exempel terrorism, skolvåld och trafficking

Målgrupp: SA22A och SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Marcus Roman
marcus.roman@botkyrka.se

Sociologi, 100 poäng
SOISOO0
Vad är det egentligen som formar människor och vad är det som påverkar våra handlingar och relationer till andra? Hur skapas samhällen, kulturer och identiteter? I den här kursen får du lära dig teorier, modeller och begrepp som används i studier av olika sociala sammanhang. Du får utveckla din förståelse för människors handlingar på grupp- och individnivå och du får inblick i hur individ och samhälle samspelar och påverkar varandra. Kursen har både ett teoretiskt inslag varvat med diskussioner, värderingsövningar och undersökande uppgifter.

Målgrupp: alla utom SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Martin Svärd
070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se