Historia 2a, 100 poäng
HISHIS02a
I kursen Historia 2a arbetar du tematiskt med områden kopplade både till vår nutid och det förflutna. Du får fördjupa dig i ungdomshistoria och se hur unga människors livsvillkor sett ut och förändrats, hur jämställdheten vuxit fram och format både oss och samhället, eller se hur lokalhistoria kan bidra till en större förståelse för varför det ser ut som det gör där vi bor. Du får lära dig att hitta spår av historien i vår samtid och samtidigt lära dig att spåra vår samtid i historien.

Målgrupp: alla utom SA19A eller VO19

Har du frågor om kursen, kontakta Martin Svärd
070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se

Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
HÅLHÅB0
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. I kursen behandlas samspelet mellan dig och din omgivning. Vi diskuterar frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Du får möjlighet att resonera kring de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Vi jobbar med praktiska fallstudier och planeringsprocesser ur flera perspektiv, till vår hjälp har vi olika tekniker som exempelvis GIS (geografiska informationssystem). Hur ska vi forma ett hållbart samhälle? Du behövs – men du behöver också kunskap – välkommen till kursen Hållbart samhällsbyggande.

Målgrupp: alla utom SA19A

Har du frågor om kursen, kontakta Anna Ålander
072-596 66 75
anna.alander@botkyrka.se

Kriminologi (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), 100 poäng
HUMKRIM

Varför begår människor brott? Detta är en fråga som både forskare och vanliga människor har ställt sig under en väldigt lång tid. Beror det på ens genetiska arv? Vilken roll spelar ens uppväxtmiljö? Vilken roll har samhället när det gäller vilka som blir kriminella eller inte? Med hjälp av olika teorier och orsaksförklaringar försöker vi besvara denna fråga. Vi tittar även på kriminalpolitiken – Vad är poängen med straff? Vilken sorts straff är bäst? Är långa fängelsestraff den rätta vägen? Eller kortare fängelsestraff kombinerat med rehabilitering? Eller ett mellanting? Utgångspunkten är vad forskningen visar.

Målgrupp: alla utom SA19A och SA19B

Har du frågor om kursen, kontakta Emma Ullbrand
072-596 66 72
emma.ullbrand@botkyrka.se

Religionskunskap – specialisering, 100 poäng
RELREL0
I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper från religion 1. I kursen ges utrymme för att mer detaljerat studera olika religiösa uttrycksformer så som riter, texter, handlingsmönster och etiska principer. I kursen fokuseras också analys och diskussion utifrån religionsvetenskapliga metoder om religioner och livsåskådningar ur såväl historiska som samtida perspektiv. Det ingår också källkritisk granskning av hur religioner framställs i olika medier och andra källor.

Målgrupp: alla utom SA19B och VO19

Har du frågor om kursen, kontakta Hanna Ericsson
072-596 66 85
hanna.ericsson@botkyrka.se

Sociologi, 100 poäng
SOISOO0
Vad är det egentligen som formar människor och vad är det som påverkar våra handlingar och relationer till andra? Hur skapas samhällen, kulturer och identiteter? I den här kursen får du lära dig teorier, modeller och begrepp som används i studier av olika sociala sammanhang. Du får utveckla din förståelse för människors handlingar på grupp- och individnivå och du får inblick i hur individ och samhälle samspelar och påverkar varandra. Kursen har både ett teoretiskt inslag varvat med diskussioner, värderingsövningar och undersökande uppgifter.

Målgrupp: alla utom SA19B

Har du frågor om kursen, kontakta Martin Svärd
070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se